دانشکده آموزشهای الکترونیکیhttp://128.140.32.67/elecRSS output of دانشکده آموزشهای الکترونیکیen-usmán, 29 mai 2023 23.49.19 +0330تقاضای طرح سوالات و ارسال درخواست ها از طریق آدرس ایمیل دانشکدهhttp://128.140.32.67/elec/ShowArticle.aspx?artid=6772ضمن ارزوی موفقیت برای دانشجویان محترم دانشکده آموزشهای الکترونیکی خواهشمند است درخواست هاو سوالات08-02-2023 09.40.42