دانشکده آموزشهای الکترونیکیhttp://128.140.32.67/elecRSS output of دانشکده آموزشهای الکترونیکیen-usmán, 29 mai 2023 23.11.23 +0330نحوه درخواست ايجاد ايميل دانشگاهي براي دانشجويان مقطع کارشناسي ارشدhttp://128.140.32.67/elec/ShowArticle.aspx?artid=4279احتراما بدينوسيله به اطلاع دانشجويان محترم مقطع کارشناسي ارشد مي رساند چنانچه تمايل به دريافت آدرس23-11-2016 11.52.21