دانشکده آموزشهای الکترونیکی - اطلاعیه ها

 زمان برگزاری جلسات رفع اشکال آنلاین درس مهندسی بافت در تاریخ های 1400/09/15، 1400/09/22و 1400/09/29

 تاريخ: 10/09/00

 به اطلاع دانشجویان محترم درس مهندسی بافت می رساند جلسات رفع اشکال آنلاین درس،به شرح ذیل برگزار خواهد شد. 
دوشنبه 1400/09/15 ساعت 14:00
دوشنبه 1400/09/22 ساعت 14:00
دوشنبه 1400/09/29ساعت 14:00

در ضمن امتحان میان ترم این درس روز دوشنبه 1400/10/06 ساعت 11:30 تا ابتدای فصل بافت حاصل از فرآیندهای متالورژیکی به صورت شفاهی در سامانه رفع اشکال برگزار خواهد شد.


 درج در سايت توسط : اداره آموزش